น้ำในรางไม้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ เชิงเขาในป่าหิมพานต์ อาจารย์ฤาษีตนหนึ่งมีฤาษี 500 ตนเป็นบริวาร คราวนั้นในป่าหิมพานต์เกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ สัตว์ป่าจึงพากันลำบากยากแค้นไม่มีน้ำกิน ฤาษีในสำนักตนหนึ่งเห็นถึงความทุกข์ทรมานของพวกสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารขึ้น จึงได้ไปตัดต้นไม้ใหญ่มาขุดลำต้นให้เป็นราง แล้วตักน้ำมาใส่ในรางนั้นไว้ พวกสัตว์ต่างๆ ก็พากันมากินน้ำในรางไม้จากฤาษี แต่เนื่องด้วยมีสัตว์จำนวนมากทำให้น้ำที่ฤาษีนำมาใส่ในรางจึงไม่เพียงพอ ฤาษีจึงต้องไปตักน้ำมาใส่ในรางอยู่เช่นนั้นตลอดมา จนไม่อาจปลีกตัวไปหาผลหมากรากไม้มาเป็นอาหารสำหรับตนเองได้ แต่กระนั้นฤาษีก็ยังไม่ละความเพียร ยังคงตักน้ำมาใส่ในรางเพื่อให้น้ำเป็นทานแก่สัตว์ป่าเหล่านั้น พวกสัตว์เห็นว่าฤาษีผู้เมตตาต้องอดอยากเพราะช่วยเหลือพวกตนจึงคิดหาวิธีตอบแทนคุณของฤาษีบ้าง พวกสัตว์จึงตกลงกันว่าหากสัตว์ตัวใดที่มากินน้ำจากรางไม้นี้ให้นำผลไม้อย่างดีจากในป่ามามอบให้แก่ฤาษีด้วย หลังจากนั้นมาพวกสัตว์ต่างก็นำผลไม้มามอบให้แก่ฤาษีทุกวัน จนกระทั่งผลไม้เหล่านั้นมีมากกว่าสองเล่มเกวียน ทำให้บรรดาฤาษีในสำนักต่างได้กินผลไม้เหล่านี้ด้วยโดยไม่ต้องลำบากเข้าป่าไปหาผลไม้กันอีกต่อไป เมื่ออาจารย์ฤาษีทราบเรื่องนี้จึงกล่าวว่า “การที่พวกเจ้าทั้ง 500 ตน สามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าไปหาอาหารจากในป่า ก็เพราะได้อาศัยความเพียรพยามในการทำความดีของฤาษีเพียงตนเดียวเท่านั้น การมุ่งมั่นสู่ความดีงามจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำดังนี้เอง” ข้อคิดจากนิทานชาดก : เพียรทำความดีเพื่อนำความสุขมาสู่หมู่คณะ คนดีเพียงคนเดียวนำความสุขมาสู่ผู้คนได้นับร้อยพัน

ดีแต่สอนคนอื่น

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีผู้พร่ำสอนรูปหนึ่งมักห้ามภิกษุณีรูปอื่นๆไปในที่หวงห้ามแต่ตนเองกลับไป เป็นเหตุให้ประสบเหตุร้าย ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกป่า จ่าฝูงของนกนับร้อยตัว อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ วันหนึ่ง มีนางนกจัณฑาลตัวหนึ่ง แตกฝูงไปหากินไกลถิ่น ที่ทางใหญ่กลางดง ได้เมล็ดข้าวเปลือกและถั่วที่ตกหล่นจากเกวียนชาวบ้านเป็นอาหาร เกิดความโลภอยากเก็บไว้กินผู้เดียว เมื่อกลับมาหาฝูงจึงให้โอวาทแก่ฝูงนกว่า ” ธรรมดาทางใหญ่ในดงลึก มีภัยเฉพาะหน้ามาก ทั้งจากฝูงช้าง ม้าและยวดยานที่เทียมโค ถ้าไม่โผบินขึ้นได้เร็ว ก็อย่าไปที่นั้นนะ ” ฝูงนกจึงตั้งชื่อให้นางนกนี้ว่า แม่อนุสาสิกา ต่อมาวันหนึ่ง นางกำลังหากินอยู่ ได้ยินเสียงยานแล่นมาด้วยความเร็ว ก็เหลียวดูนึกว่า ยังอยู่ไกลตัว ทันใดนั่นเอง ยานพลันถึงตัวนาง ด้วยความเร็วปานลมพัด นางไม่อาจโผบินขึ้นได้ทัน จึงถูกล้อยานทับตัวขาดเป็นสองท่อน นอนตายอยู่ตรงนั้น นกจ่าฝูง เมื่อไม่เห็นนางกลับมาเข้าฝูง จึงเรียกประชุมนกและให้ออกติดตามหา ไปพบนางในที่นั้น จึงกล่าวคาถาว่า ” นางนกป่าชื่ออนุสาลิกา พร่ำสอนนกตัวอื่นอยู่เนืองนิตย์ แต่ตัวเองกลับโลภจัด จึงถูกล้อรถบดขยี้ขาดเป็น ๒ ท่อน นอนอยู่ที่หนทางใหญ่ “

พระนารทพรหม ผู้บำเพ็ญอุเบกขาบารมี (นารทชาดก)

 ครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์นามว่า พระนารท ซึ่งเป็นภพชาติหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเรื่องว่า มีพระราชาผู้ครองเมืองมิถิลา ผู้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรม พระนามว่า อังคติราช ทรงมีพระธิดาพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามนัก พระนามว่า รุจาราชกุมารี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระราชา เมื่อถึงคืนแห่งเทศกาลมหรสพชาวเมืองได้ประดับประดาบ้านเรือนของตนอย่างสวยงามทุกเรือน ขณะดวงจันทร์ทรงกลดลอยเด่นอยู่บนนภา พระเจ้าอังคติราชทรงประทับท่ามกลางเหล่าเสนาอำมาตย์ภายในพระราชวังที่ประดับประดาอย่างงดงามอลังการสมพระเกียรติแห่งองค์ราชัน พระเจ้าอังคติราชทรงตรัสกับเหล่าอำมาตย์ว่า “พวกเจ้าว่าในราตรีอันรื่นรมย์เช่นนี้ ข้าจะทำอันใดให้อภิรมย์ดี” ฝ่ายอลาตอำมาตย์ทูลว่าให้พระราชาทรงยกทัพออกกวาดต้อนดินแดนน้อยใหญ่เข้ามาในเมือง ส่วนฝ่ายสุมานอำมาตย์กลับทูลว่าให้พระราชทรงรื่นรมย์กับงานมหรสพต่างๆ ที่จัดขึ้นในเพลานี้ ด้วยว่าทุกดินแดนน้อยใหญ่ต่างยอมสวามิภักดิ์แด่องค์พระราชาหมดแล้ว และวิชัยอำมาตย์ทูลว่าให้พระราชาทรงนำสมณพราหมณ์ผู้ใฝ่ในธรรมมาแสดงธรรมเทศนา ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรสิ่งรื่นเริงอยู่เป็นนิตย์แล้ว หลังจากฟังความคิดเห็นของทั้งสามอำมาตย์แล้วพระองค์ทรงพอพระทัยกับคำตอบของวิชัยอำมาตย์แล้วตรัสถามว่าจะให้ผู้รู้ธรรมท่านใดมาแสดงธรรมเทศนา ฝ่ายอลาตอำมาตย์ก็ทูลพระราชาว่ามีชีเปลือยรูปหนึ่งนามว่า คุณาชีวก ผู้เป็นพหูสูต พูดจาไพเราะ อยู่ที่เมืองมิคทายวัน พระเจ้าอังคติราชได้ฟังดังนั้นก็ตรัสรับสั่งให้เตรียมกระบวนเสด็จ เมื่อเสด็จไปถึงพบคุณาชีวกก็ตรัสถามว่าการประพฤติธรรมต่อบิดามารดา อาจารย์ บุตร หรือภรรยา ควรปฏิบัติอย่างไร และเหตุใดจึงไม่ตั้งอยู่ในธรรม ฯลฯ ฝ่ายคุณาชีวกนั้นเป็นผู้เบาปัญญาจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจหลักธรรมขั้นสูงนี้ได้จึงทูลตอบเฉไปอย่างไม่รู้ว่าไม่มีบิดามารดา อาจารย์ บุตร หรือภรรยา มนุษย์และสัตว์เกิดมาเท่าเทียมกัน บุญหรือบาปนั้นไม่มีจริง เมื่อตายไปร่างกายก็แตกสลายดับไปพร้อมทุกข์และสุข ใครจะทำร้ายใครก็ไม่ถือว่าเป็นบาป ทั้งสัตว์และมนุษย์เมื่อเกิดมาครบ 84 กัป ก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ไปได้เอง ไม่ว่าจะทำบุญหรือบาปเท่าไรหากไม่ครบ 84 กัป ก็ไม่อาจพ้นทุกข์ไปได้ พระเจ้าอังคติราชได้ฟังคุณาชีวกกล่าวจบก็ตรัสแก่คุณาชีวกว่าพระองค์นั้นช่างโง่เขลาเบาปัญญา ที่ผ่านมาทรงเชื่อแต่ในสิ่งที่ผิดทั้งสิ้น คิดว่าการบำเพ็ญบุญกุศลจะนำเสด็จไปสู่สุคติพ้นจากทุกข์ บัดนี้ทราบว่าบุญบาปไม่มี ทุกสรรพสิ่งจะสามารถพ้นทุกข์ได้เองเมื่อถึงเวลาแล้วจึงเสด็จกลับ เมื่อเสด็จกลับถึงเมืองมิถิลาก็ทรงตรัสกับเหล่าเสนาอำมาตย์ว่าต่อไปจะไม่ปฏิบัติพระราชกิจอันใดอีก แล้วทรงหาแต่ความรื่นรมย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่นานข่าวก็ลือไปทั่วทั้งเมืองมิถิลาว่าพระเจ้าอังคติราชทรงกลายเป็นมิจฉาทิฐิที่เชื่อในคำสอนของชีเปลือยคุณาชีวก เมื่อข่าวทราบไปถึงพระธิดารุจาราชกุมารีก็ทรงไม่สบายพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่พระบิดาจะทรงสั่งให้รื้อโรงทานทั้งหมดไม่มีการบริจาคทานอีกต่อไป เมื่อพระธิดารุจาราชกุมารีมาทูลขอให้พระเจ้าอังคติราชทรงบริจาคทาน พระองค์ก็ทรงตรัสสอนองค์พระธิดาตามที่ชีเปลือยคุณาชีวกได้บอกแก่พระองค์ ได้ฟังดังนั้นพระธิดารุจาราชกุมารีก็ทรงเตือนสติพระเจ้าอังคติราชว่าสิ่งที่คุณชีวกบอกมานั้น หากทำตามก็จะยิ่งเป็นบาป เมื่อคบคนชั่วก็จะพลอยแปดเปื้อนกับสิ่งชั่วร้าย แล้วว่าเมื่อหลายๆ ชาติภพที่ผ่านมาพระธิดาทรงทำความชั่ว ไม่สร้างผลบุญจึงทำให้ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในเมืองนรกภูมิหลายกัปหลายกัลป์ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องชดใช้หนี้กรรมที่ได้ก่อไว้จนกว่ากรรมนั้นจะจบสิ้นลง เมื่อเริ่มสร้างกุศลผลบุญ อานิสงส์แห่งผลบุญนั้นจึงค่อยๆ บังเกิด ผลแห่งบุญบาปนั้นจะติดตามตัวไปทุกชาติเฉกเช่นเวลาที่ไม่มีวันหยุด ย่อมได้รับผลบุญและผลกรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตามแต่ละบุคคลที่ได้กระทำไว้ทุกประการ ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชได้ฟังพระธิดากล่าวเช่นนั้นก็มิได้ทรงเชื่อ ยังยึดมั่นเชื่อในสิ่งที่คุณาชีวกกล่าวแสดงธรรม พระธิดารุจาราชกุมารีนั้นก็เป็นทุกข์มากที่พระราชาทรงเชื่อเช่นนั้น จึงอธิษฐานจิตขอเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยดลพระทัยให้พระบิดาของตนทรงเลิกเห็นผิดเป็นชอบ เลิกเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เมื่อพรหมเทพองค์หนึ่งนามว่า นารท ผู้มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง เมื่อได้รับฟังคำอธิษฐานของนางรุจาราชกุมารีก็ทรงเห็นพระทัย และเล็งเห็นถึงความทุกข์ของประชาชนชาวเมืองมิถิลาที่จะตามมา จึงได้เสด็จแปลงเป็นบรรพชิตมายังเมืองมิถิลา พร้อมนำภาชนะทองใส่สาแหรกข้างหนึ่ง นำคนโทแก้วใส่สาแหรกอีกข้างหนึ่ง แล้วใส่คานทานวางบนบ่า เมื่อพระราชาเห็นก็ทรงตกตะลึงในวรรณะที่งามผ่องของนารทพรหมแล้วถามว่าท่านนั้นมาจากที่ใดทำไมจึงลอยในอากาศได้ พระนารทพรหมในร่างบรรพชิตจึงว่าอาตมาภาพมีนามว่า นารท มาจากเทวโลก ได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ ธรรมะ ทมะ และจาคะ ด้วยผลบุญจึงทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์เช่นนี้ พระเจ้าอังคติราชเกิดสงสัยว่าบุญนั้นมีจริงหรือ จึงขอให้พระนารทพรหมอธิบายให้พระองค์ทรงทราบ พระนารทพรหมจึงว่าเหล่าผู้งมงายไม่มีผู้ใดทราบว่าบาปบุญนั้นมีอยู่จริง หากเป็นผู้เจริญจะทราบว่าทั้งผลบุญหรือบาป ทั้งบิดามารดา หรือเทวดา รวมทั้งปรโลกต่างมีอยู่จริง พระเจ้าอังคติราชก็กล่าวว่าหากปรโลกมีอยู่จริง ท่านจงให้เรายืมเงินสักห้าร้อยเถิด แล้วจะใช้คืนท่านในชาติหน้า พระนารทพรหมจึงตอบว่าหากพระเจ้าอังคติราชเป็นผู้ทรงธรรมก็อยากให้ยืม แต่อย่างพระเจ้าอังคติราชนี้หากตายไปก็ต้องไปอยู่ในนรกแล้วพระนารทพรหมจะตามไปทวงทรัพย์คืนได้อย่างไรเล่า พระเจ้าอังคติราชได้ฟังดังนั้นจึงยืนนิ่งอยู่ จากนั้นพระนารทพรหมก็กล่าวถึงเมืองนรกให้พระเจ้าอังคติราชฟัง ทำให้พระอังคติราชเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเกรงกลัวต่อบาป เมื่อพระเจ้าอังคติราชคิดได้ดังนั้นก็ขอให้พระนารทพรหมช่วยเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่พระองค์ สอนธรรมะให้ท่านเดินไปยังทางที่ถูกที่ควรอย่างถ่องแท้ พระนารทพรหมฤาษีจึงได้ตรัสสอนธรรมะแก่พระเจ้าอังคติราชโดยการเปรียบเทียบร่างกายกับรถว่า หากรถที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่ดีที่ถูกต้องนั้นรถก็จะแล่นไปตามทางอย่างราบรื่น ส่วนรถที่ถูกประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ดีก็จะแล่นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอันตรายได้ง่าย แล้วว่าให้พระเจ้าอังคติราชจงคบแต่กัลยาณมิตรที่ดี และละบาปละกิเลสโดยไม่ประมาทในชีวิต จากนั้นพระนารทพรหมฤาษีก็ได้หายไปจากตรงนั้น หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าอังคติราชก็ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลในธรรม เริ่มหันกลับมาทำบุญทำกุศลเฉกเช่นเดิม และทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเพื่อปวงชนชาวเมืองมิถิลาของพระองค์ ฝ่ายพระธิดารุจาราชกุมารีก็ทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากที่พระราชบิดาของพระองค์ทรงละมิจฉาทิฐิได้ และเลือกคบแต่บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร ประชาชนก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข จึงทรงกล่าวอธิษฐานจิตขอบพระทัยองค์พระนารทพรหมฤาษีที่ทรงลงมาโปรดตนและพระบิดา ตลอดจนประชาชนทั่วทั้งเขตคาม นิทานชาดก เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทำดีย่อมได้ดี ทำผิดบาปย่อมได้ชั่วช้าสามานย์เป็นผลตอบ และการคบมิตรสหายนั้นก็จะส่งผลดีเลวแก่ตัวบุคคลนั้นด้วย นารทชาดกเรื่องนี้ก็จบลงด้วยประการฉะนี้ ฯ

พระภูริทัต ผู้บำเพ็ญศีลบารมี (ภูริทัตชาดก)

ณ กรุงพาราณสี มีพระราชาผู้ครองเมืองพระนามว่า พระเจ้าพรหมทัต ในคืนหนึ่งพระองค์ทรงพระสุบินไปว่าพระโอรสของพระองค์ได้ลอบปลงพระชนม์เพื่อแย่งชิงพระราชสมบัติ เช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงมีรับสั่งให้พระโอรสออกไปให้ห่างไกลจากเมืองพาราณสีแห่งนี้จนกว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ พระโอรสจึงจะสามารถกลับมาสืบทอดราชสมบัติต่อจากพระองค์ได้ ด้วยเกรงว่าเหตุการณ์จะเป็นไปดังที่ทรงเกิดนิมิตในพระสุบินของพระองค์ ฝ่ายพระโอรสผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปราชาอยู่ ณ บัดนี้ ไม่เข้าใจในพระบิดา แต่ก็ยินดีทำตามพระประสงค์ของบิดา จึงทรงเดินทางไปบวชอยู่ ณ บริเวณแม่น้ำยุมนา ขณะนั้นมีนางนาคตนหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวมาตามริมน้ำอย่างว้าเหว่ เนื่องจากสามีของนางเพิ่งตายไป ทำให้นางต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมิอาจทนอยู่ในบาดาลได้ จนมาเห็นศาลาซึ่งเป็นที่พักของพระโอรสจึงแอบดู ก็พบพระโอรสรูปงามซึ่งบัดนี้ได้เป็นนักบวชพำนักอยู่ ณ ที่แห่งนี้ นางนาคจึงคิดลองใจโดยจัดตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้หอมนานาชนิด พร้อมของทิพย์สวยงามต่างๆ จากเมืองนาคในศาลาแห่งนี้ ด้วยความอยากรู้ว่านักบวชผู้นี้เคร่งครัดศรัทธาในศาสนาจริงหรือไม่ เมื่อพระโอรสกลับมายังศาลาก็ได้กลิ่นหอมตลบอบอวลจากดอกไม้นานาพันธุ์ ครั้นเข้าไปยังศาลาที่พักก็เกิดความประหลาดใจนอกจากประดับประดาด้วยดอกไม้หอมนานาพันธุ์แล้ว ที่นอนยังถูกจัดเป็นระเบียบสวยงาม พระองค์ก็ทรงบรรทมอย่างสบายตลอดคืนจนรุ่งเช้าจึงเดินออกจากศาลาไปยังป่าเพื่อธุดงค์ ฝ่ายนางนาคเมื่อเห็นพระโอรสเสด็จออกไปจึงแอบเข้าไปดูในศาลา พบว่าที่นอนนั้นไม่ได้เรียบเฉกเช่นเมื่อคืนที่ตนแอบจัดไว้ จึงรู้ว่านักบวชผู้นี้ก็ยังคงมีกิเลส มิได้บวชเพราะความศรัทธาอย่างแท้จริง หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ยังคงจัดแจงที่นอนในศาลาเหมือนเช่นเคย ฝ่ายพระโอรสเริ่มสงสัยว่าทำไมที่นอนตนในศาลาแห่งนี้จึงเรียบเป็นระเบียบทุกคืน คราวนี้จึงทรงแกล้งเดินออกจากศาลาไปเช่นทุกวัน แต่แอบดูอยู่แถวศาลานั่นเอง สักพักก็เห็นนางนาคตนหนึ่งเดินเข้าไปยังศาลาที่พักแล้วจัดเตรียมที่นอนให้อีกเช่นเคย จึงทรงปรากฏตัวขึ้นทำให้นางนาคนั้นตกใจเป็นอันมากที่โดนจับได้ ฝ่ายพระโอรสตั้งแต่ทรงเข้ามาเป็นนักบวช ณ ที่แห่งนี้ ก็ยังไม่เคยพบกับสตรีใดๆ เมื่อเห็นนางนาคผู้เลอโฉมก็เกิดหลงรัก จึงถามไถ่ว่านางเป็นใครมาจากไหนและเข้ามาที่นี่ทำไมกัน ฝ่ายนาคก็เขินอายแล้วว่า นางนั้นเป็นนาคชื่อว่า มาณวิกา สามีนางเพิ่งตาย นางต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังด้วยความเหงานางจึงต้องออกมาท่องเที่ยว ด้วยความต้องตาต้องใจในความงามของนางมาณวิกา พระโอรสจึงบอกให้นางมาอยู่กับตน จากนั้นทั้งสองก็ได้สมสู่กันระหว่างมนุษย์และนาค ไม่นานนางมาณวิกาก็ได้ตั้งครรภ์และประสูติพระโอรสชื่อ สาครพรหมทัต และพระธิดาชื่อ สมุทรราชา ครั้นต่อมาพระเจ้าพรหมทัตเสด็จสวรรคต เหล่าเสนาอำมาตย์ไม่มีผู้ใดทราบที่อยู่ของพระโอรส แต่มีพรานป่าผู้หนึ่งทราบและได้แจ้งข่าวมายังเมืองพาราณสี จึงได้ไปเชิญเสด็จพระโอรสกลับมายังกรุงพารณสีขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดา พระโอรสจึงชวนนางมาณวิกากลับไปอยู่ด้วยกัน แต่นางทูลว่านางนั้นเป็นนาค เกิดบันดาลโทสะกับผู้คนได้ง่าย เพียงนางแค่ถลึงตาจ้องผู้ใดผู้นั้นก็จะมอดไหม้เป็นจุนไป จึงบอกให้พระโอรสเสด็จกลับเมืองไปพร้อมโอรสและธิดา ส่วนนางนั้นจะกลับไปอยู่ที่เมืองนาคเช่นเดิม ต่อมาขณะโอรสและธิดาเล่นน้ำอยู่เห็นเต่าตัวหนึ่งกระโดดลงในน้ำก็ตกใจกลัวไปบอกพระบิดา พระบิดาจึงสั่งให้จับเต่านั้นทิ้งลงในน้ำวนแห่งแม่น้ำยุมนา เมื่อเต่าลงไปถึงยังบาดาลลึกถูกจับตัวได้ก็รู้ว่าเป็นเมืองนาค จึงออกอุบายแก่เหล่านาคว่าตนเป็นทูตของพระราชาเมืองพาราณสี ทรงให้ตนมาเข้าเฝ้าท้าวธตรฐเพื่อเจรจาเป็นมิตรไมตรีซึ่งกันและกัน โดยการพระราชทานพระธิดาให้เป็นชายาของท้าวธตรฐ ฝ่ายท้าวธตรฐได้ฟังดังนั้นก็ตกลง สั่งให้นาค 4 ตนเป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการต่างๆ และขอรับพระธิดากลับมายังเมืองบาดาลของตน พระราชารู้สึกแปลกพระทัยที่นาคนั้นคิดจะมาสู่ขอพระธิดาของพระองค์ จึงบอกแก่นาคทั้งสี่ไปว่าพระองค์ไม่คิดที่จะยกพระธิดาให้แก่นาค เพราะนาคกับมนุษย์นั้นต่างเผ่าพันธุ์กัน เมื่อเหล่านาคกลับไปทูลท้าวพระธตรฐ ท้าวธตรฐโกรธมากที่พระราชาแห่งเมืองพาราณสีดูหมิ่นเผ่าพันธุ์นาคว่าไม่คู่ควรกับพระธิดา จึงสั่งให้ฝูงนาคขึ้นไปยังเมืองพาราณสีแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ให้เห็นว่าถ้าคิดจะเป็นศัตรูกับตนแล้วจะเป็นอย่างไร แต่มิได้ทำร้ายผู้คนเพียงแค่ขู่เท่านั้น ชาวเมืองต่างเกรงกลัวนาคเป็นอย่างมาก จนในที่สุดพระราชาจำต้องส่งพระธิดาสมุทรชาไปเป็นชายาของท้าวธตรฐ ท้าวธตรฐได้แปลงกายเป็นมนุษย์พร้อมสั่งให้นาคทุกตนแปลงกายเป็นมนุษย์ด้วยทั้งหมด นางสมุทรชานั้นก็ได้อยู่อย่างสุขสบายยังบาดาลแห่งนี้โดยไม่รู้เลยว่าคือเมืองของนาค จนนางตั้งครรภ์มีโอรสถึง 4 พระองค์ ชื่อ สุทัศนะ ทัตตตะ สุโภคะ และอริฏฐะ ต่อมาอริฏฐะได้ยินมาว่าแม่ของตนนั้นไม่ใช่นาคจึงลองแปลงกายเป็นนาคขณะกำลังดื่มน้ำนมจากอกนางสมุทรชา เมื่อเห็นนางสมุทรชาตกพระทัยมาก ด้วยความตกใจเล็บของนางได้ไปข่วนโดนนัยน์ตาของลูกน้อยเข้าทำให้อริฏฐะตาต้องตาบอดได้หนึ่งข้าง และนางจึงได้รู้ว่าที่ที่ตนอยู่นี้คือเมืองของนาค เมื่อพระโอรสทั้งสี่พระองค์เติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม ท้าวธตรฐก็ได้ทรงแบ่งมอบราชสมบัติให้แก่ลูกๆ ทั้งสี่ โดยทัตตะโอรสองค์ที่สอง มีปัญญาเฉลียวฉลาด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ปรีชาสามารถ จึงขนานนามว่า ภูริทัตต์ วันหนึ่งภูริทัตต์ได้ขอออนุญาตบิดาตนไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อตนจะได้ไปเกิดในเทวโลกตามที่ตนตั้งใจไว้ ท้าวธตรฐก็ทรงอนุญาตแต่มิให้ออกนอกเขตเมืองเพราะเกรงจะได้รับอันตราย จากนั้นภูริทัตต์จึงได้ไปรักษาอุโบสถศีลตรงจอมปลวกใกล้ต้นไทรแห่งริมน้ำยุมนา และได้อธิษฐานจิตว่าตนจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ พร้อมยอมสละทุกอย่างแม้แต่อวัยวะในร่างกายตน ในวันหนึ่งภูริทัตต์ได้พบพรานผู้หนึ่งนาม เนสาท ผู้มีใจชั่วที่มาออกล่าสัตว์พร้อมลูกชายผู้หนึ่ง ภูริทัตต์เกรงว่าพรานผู้นี้จะเป็นอันตรายแก่ตน จึงบอกให้พรานเนสาทและลูกชายของเขาไปอยู่ที่เมืองนาคซึ่งเป็นเมืองของตนเพื่อความเป็นอยู่ที่สุขสบายของทั้งสอง ฝ่ายพรานจึงตอบตกลงเพราะคิดว่าตนมีแต่ได้กับได้ แต่เมื่ออยู่ที่เมืองนาคได้ไม่นานพรานเนสาทก็เกิดอยากกลับขึ้นไปที่เมืองมนุษย์โดยอ้างว่าอยากกลับไปหาญาติของตนและจะออกบวชรักษาศีลอย่างภูริทัตต์บ้าง ภูริทัตต์นั้นรู้อยู่เต็มอกว่าพรานผู้นี้ไม่ได้คิดจะทำอย่างที่พูดจริงๆ แต่ก็ต้องยอมพาทั้งสองกลับขึ้นไปบนเมืองมนุษย์ ทำให้ทั้งสองได้ออกล่าสัตว์อีกเช่นเคย ทางด้านใต้ของมหาสมุทรมีครุฑตนหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นงิ้ว ขณะออกจับนาคกินอยู่นั้นหางของนาคเกิดไปพันเข้ากับกิ่งไทรที่ให้ร่มเงาแก่พระฤาษีท้ายศาลาทำให้รากของต้นไทรนั้นติดออกมา เมื่อครุฑสามารถจับนาคกินได้สำเร็จก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ามีรากของต้นไทรติดออกมาด้วยก็เกิดสำนึกผิด จึงจำแลงตนเป็นหนุ่มน้อยไปถามพระฤาษีว่ากรรมนั้นจะตกเป็นของใครระหว่างครุฑหรือนาค พระฤาษีจึงตอบแก่ครุฑว่ากรรมไม่ตกอยู่แก่ผู้ใดทั้งสิ้นเพราะทั้งสองต่างมิได้มีเจตนา ครุฑรู้สึกปีติเป็นอย่างยิ่งจึงเปิดเผยตัวตนแก่พระฤาษีแล้วว่าจะสอนมนต์ที่ครุฑใช้จับนาคที่ชื่อ อาลัมพายน์ ให้แก่พระฤาษี ครั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่งที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายเพราะติดหนี้สินมากมาย บังเอิญพบเข้ากับพระฤาษีที่ได้สั่งสอนตนจึงล้มเลิกความคิดฆ่าตัวตายแล้วหันมาปรนนิบัติรับใช้พระฤาษีทำให้พระฤาษีพอใจเป็นอย่างมากถึงขั้นสอนมนต์อาลัมพายน์ให้แก่พราหมณ์ผู้นี้ วันหนึ่งเมื่อพราหมณ์ตั้งตนได้จึงกราบลาพระฤาษี ขณะเดินผ่านลำน้ำแห่งหนึ่งก็ท่องมนต์ที่พระฤาษีสอนตนออกมาทำให้นาคคิดว่าเป็นครุฑพากันวิ่งหนีกลับลงน้ำจนเป็นเหตุให้ลืมแก้วสารพัดนึกไว้บนริมน้ำ ฝ่ายพราหมณ์เห็นก็แอบเก็บดวงแก้วนั้นไว้ เมื่อพรานเนสาทเห็นดวงแก้วที่อยู่ในมือของพราหมณ์ผู้หนึ่งที่กำลังเดินมาจึงเดินเข้าไปขอดวงแก้วนั้นจากพราหมณ์แล้วเสนอข้อแลกเปลี่ยนกับพราหมณ์ พราหมณ์อยากรู้ที่อยู่ของนาคเป็นการแลกเปลี่ยน พรานเนสารทจึงตกลงพาพราหมณ์ผู้นี้ไปยังที่อยู่ของภูริทัตต์ ฝ่ายโสมทัตลูกชายของพรานเนสาทไม่เห็นด้วยกับพ่อของตนจึงแอบหนีไประหว่างทาง และเมื่อพรานเนสาทพาพราหมณ์ที่ตนขอดวงแก้วนั้นมาถึงยังที่ที่ภูริทัตต์รักษาศีลอยู่ก็รู้ว่าตนกำลังจะโดนทำร้าย แต่ก็ไม่กล้าสู้เพราะกลัวศีลของตนจะขาดจึงอยู่นิ่งๆ เมื่อพราหมณ์เห็นดังนั้นก็เข้าไปร่ายมนต์อาลัมพายน์จนภูริทัตต์แทบจะสิ้นใจแต่ก็ยังไม่ยอมตอบโต้ใดๆ สุดท้ายก็จับภูริทัตต์ใส่ลงในย่ามตาข่ายของตน แล้วบังคับให้ภูริทัตต์แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ทั้งทำตนให้เล็กบ้างใหญ่บ้าง เปลี่ยนสีกาย พ่นไฟ พ่นน้ำ ต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้ชาวบ้านมาชมการแสดง เมื่อกลุ่มชาวบ้านรู้สึกสงสารให้ข้าวของเงินทองก็ยิ่งทำให้พราหมณ์ผู้โลภนั้นได้ใจพาไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ จนมาถึงกรุงพาราณสีแสดงให้แก่พระราชาได้ทอดพระเนตร เมื่อสมุทรชาเมื่อทราบว่าภูริทัตต์หายตัวไป เหล่าพี่น้องของภูริทัตต์จึงออกตามหาโดยสุทัศนะพร้อมด้วยนางอัจจิมุขน้องสาวต่างมารดาไปยังโลกมนุษย์ สุโภคะไปยังป่าหิมพานต์ และอริฏฐะไปยังเทวโลก เมื่อเดินทางไปถึงเมืองพาราณสีทำให้สุทัศนะทราบข่าวนาคที่มาแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆ ผู้คนได้ชมจึงตามไปดู เมื่อไปถึงก็เห็นเป็นภูริทัตต์น้องชายของตน ขณะภูริทัตต์เห็นพี่ชายตนก็เลื้อยเข้าไปซบศีรษะสะอื้นอยู่ที่เท้าแล้วจึงเลื้อยกลับเข้าที่คุมขังของตน ส่วนพราหมณ์คิดว่าสุทัศนะนั้นถูกกัดจึงบอกว่าไม่นานแผลที่ถูกกัดก็จะหาย แต่สุทัศนะกลับบอกว่านาคนี้ไม่มีพิษ พราหมณ์จึงคิดว่าสุทัศนะดูหมิ่นตนที่นำนาคไม่มีพิษมาแสดง แล้วสุทัศนะจึงออกอุบายให้พราหมณ์นำนาคมาสู้กับเขียด โดยอ้างว่าเขียดของตนนั้นมีพิษมากกว่านาคของพราหมณ์ ฝ่ายพราหมณ์ตกลงแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีเดิมพันตนจึงจะยอมแข่ง ฝ่ายสุทัศนะจึงให้พระราชาแห่งเมืองพาราณสีเป็นผู้ประกันให้แก่ตนโดยจะชมการต่อสู้ของนาคและเขียดเป็นการตอบแทน สุทัศนะจึงให้นางอัจจิมุขคายพิษลงบนฝ่ามือ 3 หยด แล้วว่าพิษของเขียดน้อยนี้แรง เพราะนางเป็นธิดาของนาค โดยสุทัศนะทูลให้ขุดบ่อ 3 บ่อ โดยบ่อแรกจะใส่ยาพิษลงไป บ่อที่สองใส่โคมัย และบ่อที่สามใส่ยาทิพย์ แล้วจึงใส่ยาพิษลงในบ่อแรก ทำให้เกิดไฟลุกลามไปติดอีกทั้งสองบ่อ ฝ่ายพราหมณ์ก็ถูกไอพิษจนผิวลองกลายเป็นโรคเรื้อนด่างไปทั้งตัว จึงยอมปล่อยภูริทัตต์ให้เป็นอิสระ พระราชาจึงตรัสถามความเป็นมาเป็นไปของภูริทัตต์ที่มาอยู่กับพราหมณ์ใจโหดเหี้ยมผู้นี้ ภูติทัตต์จึงตอบว่าตนนั้นหวังจะรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์จึงไม่โต้ตอบใดๆ แก่พราหมณ์แล้วจึงลากลับไปเมืองนาค พระราชาก็ดีพระทัยเพราะภูริทัตต์นั้นเป็นโอรสแห่งน้องสาวตนที่บิดายกให้แก่ราชานาค จึงเล่าว่าที่ตนมาเป็นพระราชาแทนพระบิดา เพราะเมื่อได้ยกนางสมุทรชาให้แก่ราชาแห่งนาคแล้ว ก็ทรงเสียพระทัยได้สละราชบัลลังก์แล้วออกบวช ฝ่ายพรานเนสาทนั้นสูญเสียทุกๆ สิ่งในชีวิตของตนไป ได้เดินทางพเนจรไปเรื่อยๆ เมื่อได้ข่าวพราหมณ์ได้กลายเป็นโรคเรื้อนเพราะพิษนาคก็รู้สึกกลัวสำนึกผิดจึงไปยังแม่น้ำยมุนาประกาศว่าตนจะล้างบาปแก่ภูริทัตต์ บังเอิญสุโภคะที่กำลังตามหาภูริทัตต์ได้ยินเข้าก็โกรธเป็นอันมาก ใช้หางของตนพันขาพรานแล้วเหวี่ยงลงน้ำให้จมแล้วลากขึ้นข้างบนทำเช่นนั้นอยู่หลายครั้ง ฝ่ายพรานไม่เข้าใจก็ถามว่าทำไมต้องทำกับตนเช่นนี้ เมื่อพรานรู้ว่าเป็นน้องชายของภูริทัตต์ก็ขอร้องให้ปล่อยตนไป แล้วบอกแก่สุโภคะว่าตนเป็นพราหมณ์ผู้บูชาไฟจึงไม่ควรทำร้ายตน สุโภคะไม่รู้ว่าตนควรจะฆ่าหรือไม่ฆ่าพรานเนสาทดี จึงไปยังเมืองนาคเมื่อพบอริฏฐะผู้เลื่อมใสพราหมณ์ก็ยกย่องสรรเสริญพราหมณ์ว่าไม่สมควรฆ่าพราหมณ์ผู้บูชาไฟนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตนจะทำอย่างไรดี เมื่อภูริทัตต์ได้ยินดังนั้นก็มิอยากให้ผู้ใดหลงคล้อยตามในความคิดที่ผิด ฝ่ายภูริทัตต์จึงกล่าวชี้แจงถึงความเป็นจริงว่าการบูชาไฟไม่ไดเป็นการบูชาอันสูงสุด เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริง พวกคนเผาถ่านหรือเผาศพก็ต้องสมควรได้รับการยกย่องยิ่งกว่าพราหมณ์ ซึ่งหากการบูชาไฟเป็นสิ่งสูงสุดก็เท่ากับว่าการเผาบ้านเผาเมืองก็คงได้บุญโข และหากการบูชายัญเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงสุดจริง ฉะนั้นพราหมณ์ก็ควรที่จะต้องเผาตัวเองเป็นเครื่องบูชาไปด้วย ทำไมพราหมณ์จึงต้องบูชาด้วยชีวิตของผู้อื่นด้วยเล่า อริฏฐะก็แย้งว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลก ภูริทัตต์จึงว่าหากพรหมเป็นผู้สร้างโลก ทำไมไม่สร้างให้ผู้คนในโลกมีแต่ความสุข ทำไมไม่สร้างให้ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน และว่าพราหมณ์ต่างหากเป็นฝ่ายยกตัวเองให้สูงแล้วเหยียบย่ำคนอื่นให้ต่ำกว่าตน เมื่ออริฏฐะไม่สามารถโต้เถียงภูริทัตต์ได้ ภูริทัตต์จึงสั่งให้นำพรานเนสาทออกไปจาเมืองนาคโดยไม่ให้ทำร้าย จากนั้นจึงพานางสมุทรชามารดาตนและพี่น้องทั้งหลายกลับไปยังเมืองมนุษย์เพื่อเฝ้าพระบิดา สุดท้ายภูริทัตต์ก็ยังคงจะบำเพ็ญศีลรักษาอุโบสถตามที่ตนได้ตั้งปณิธานไว้เช่นเดิม นิทานชาดก เรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ความโลภนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกับการเนรคุณ แต่ความอดทนย่อมประเสริฐยิ่งนักแล้ว ภูริทัตชาดกเรื่องนี้ก็จบลงด้วยประการฉะนี้ ฯ